Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 79/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-05-21
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΑΛΡΩΗΖ-ΦΟΦ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 79_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής