Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 279/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190918
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΜΤ0ΩΗΖ-ΦΣΓ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 279_apofasi_2019_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου