Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 18/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-07-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΩ25ΩΗΖ-Α6Η
Αριθμός πρακτικού: 10/2020

Συνημμένο αρχείο: 18_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου