Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 17/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-07-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 62Τ5ΩΗΖ-ΛΨ4
Αριθμός πρακτικού: 10/2020

Συνημμένο αρχείο: 17_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου