Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-07-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΧΒ4ΩΗΖ-ΑΦΕ
Αριθμός πρακτικού: 10/2020

Συνημμένο αρχείο: 16_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου