Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 15/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-07-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 63ΖΔΩΗΖ-Α1Τ
Αριθμός πρακτικού: 10/2020

Συνημμένο αρχείο: 15_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου