Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 131/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210330
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ026ΩΗΖ-7ΔΛ
Αριθμός πρακτικού: 10/2021

Συνημμένο αρχείο: 131_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής