Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 335/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ3Υ9ΩΗΖ-6ΨΕ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 335_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής