Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 157/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΙΑΝΩΗΖ-754
Αριθμός πρακτικού: 14/2021

Συνημμένο αρχείο: 157_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής