Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 332/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΥΧ1ΩΗΖ-Π2Κ
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 332_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής