Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 351/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω0ΞΦΩΗΖ-ΣΧ7
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 351_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής