Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 19/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ8ΖΑΩΗΖ-ΙΧΞ
Αριθμός πρακτικού: 4/2021

Συνημμένο αρχείο: 19_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου