Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 84/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-06-05
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΧΠΕΩΗΖ-4ΗΓ
Αριθμός πρακτικού: 17/2019

Συνημμένο αρχείο: 84_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής