Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 72/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ6ΘΙΩΗΖ-ΖΙ3
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 72_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου