Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 02/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-03-20
Αριθμός πρακτικού: 02/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας