Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 87/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201104
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΡΧΖΕΩΗΖ-Β9Β
Αριθμός πρακτικού: 18/2020

Συνημμένο αρχείο: 87_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής