Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 40/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΦ6ΣΩΗΖ-5Υ1
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 40_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου