Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210226
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ2Φ4ΩΗΖ-Λ66
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 13_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου