Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 15/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210226
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω1Ρ8ΩΗΖ-ΝΚ9
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 15_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου