Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 52/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΚΕ5ΩΗΖ-ΟΕ6
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 52_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής