Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 34/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200615
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ1ΘΜΩΗΖ-8Ω2
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 34_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής