Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 44/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΥΡΥΩΗΖ-0ΗΕ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 44_apofasi_2021_1_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου