Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 57/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210518
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΣΝ3ΩΗΖ-35Φ
Αριθμός πρακτικού: 7/2021

Συνημμένο αρχείο: 57_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου