Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210226
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΧ40ΩΗΖ-Τ1Η
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 16_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου