Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 88/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201117
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω3Δ3ΩΗΖ-ΞΟ8
Αριθμός πρακτικού: 19/2020

Συνημμένο αρχείο: 88_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής