Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 370/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΟΥΞΩΗΖ-54Β
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 370_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής