Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 63/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΙΖΞΩΗΖ-Ν9Ξ
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 63_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου