Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 58/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210518
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Α1ΓΩΗΖ-Π2Ο
Αριθμός πρακτικού: 7/2021

Συνημμένο αρχείο: 58_apofasi_2021_2_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου