Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 366/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 62Ε0ΩΗΖ-6ΟΩ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 366_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής