Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 48/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210518
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΚΝΛΩΗΖ-ΧΕ4
Αριθμός πρακτικού: 7/2021

Συνημμένο αρχείο: 48_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου