Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 97/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201230
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Μ4ΧΩΗΖ-ΒΔΕ
Αριθμός πρακτικού: 22/2020

Συνημμένο αρχείο: 97_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής