Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 59/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΤΥΔΩΗΖ-ΓΟΨ
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 59_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου