Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 34/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΝΡΓΩΗΖ-ΑΦΨ
Αριθμός πρακτικού: 5/2021

Συνημμένο αρχείο: 34_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής