Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 25/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΥΑΟΩΗΖ-ΗΝ0
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 25_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής