Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 371/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΚΜΔΩΗΖ-Ω9Τ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 371_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής