Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 39/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΡΟΥΝΩΗΖ-ΤΒ6
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 39_apofasi_2021_3_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου