Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 93/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210224
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΞΜ9ΩΗΖ-ΙΟΕ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 93_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής