Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 93/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-10-30
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 75ΜΥΩΗΖ-13Χ
Αριθμός πρακτικού: 20/2018

Συνημμένο αρχείο: 93_apofasi_2018_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής