Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 14/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210226
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΤ90ΩΗΖ-52Υ
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 14_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου