Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 70/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 99ΥΞΩΗΖ-ΡΨΙ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 70_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου