Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 11/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-09-11
Αριθμός πρακτικού: 08/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας