Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 113/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210322
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΘΘΜΩΗΖ-3ΒΗ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 113_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής