Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 460/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211210
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΛΕΖΩΗΖ-Σ4Ε
Αριθμός πρακτικού: 41

Συνημμένο αρχείο: 460ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής