Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 258/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210706
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ54ΩΩΗΖ-8ΦΥ
Αριθμός πρακτικού: 24/2021

Συνημμένο αρχείο: 258-ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής