Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 134/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210409
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Δ68ΩΗΖ-0ΤΩ
Αριθμός πρακτικού: 12/2021

Συνημμένο αρχείο: 134_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής