Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 45/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210518
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΚΓ8ΩΗΖ-0Β6
Αριθμός πρακτικού: 7/2021

Συνημμένο αρχείο: 45_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου