Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 27/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 91ΣΜΩΗΖ-ΡΞΞ
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 27_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής