Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 388/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ73ΔΩΗΖ-ΕΛΗ
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 388_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής