Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 386/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20201029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ06ΜΩΗΖ-Η1Ρ
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 386_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής