Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 385/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΡΚ1ΩΗΖ-7ΨΝ
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 385_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής